Política de Privacitat

RESPONSABLE
DEL
TRACTAMENT
Raó social: Alcoba Vip S.L.
d’ara endavant: Responsable del Tratament
CIF: B05290515
Adreça: Av. Portal de l’Àngel, 38, 3º 2º, 08002 Barcelona
Mail: info@la-alcoba.com
FINALITAT

El RESPONSABLE informa els usuaris del lloc web sobre la seva política respecte del tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris i clients que puguin ser recaptats per la navegació o contractació de serveis a través del seu lloc web. En aquest sentit, el RESPONSABLE garanteix el compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, reflectida en el RGPD 2016/679 i la LOPD GDD 03/2018. L’ús d’aquesta web implica l’acceptació d’aquesta política de privacitat.

El RESPONSABLE té el deure d’informar els usuaris del seu lloc web sobre la recollida de dades de caràcter personal que poden dur-se a terme i del tractament que dels mateixos vaja a realitzar-se.

Mitjançant l’enviament de correu electrònic o recollida de dades a través de formularis amb finalitats de registre, subscripció, blog, així com a nivell estrictament informatiu.

En aquest sentit, el RESPONSABLE de la Web serà considerat com a responsable del tractament de les dades recaptades mitjançant els mitjans anteriorment descrits. Al seu torn, el RESPONSABLE informa els usuaris que la finalitat del tractament de les dades recaptades contempla:

L’atenció de sol·licituds dutes a terme pels usuaris,

La inclusió en l’agenda de contactes,

La prestació de serveis i gestió de la relació comercial.

Les operacions, gestions i procediments tècnics que es duguin a terme de manera automatitzada o no automatitzada i que possibilitin la recollida, l’emmagatzematge, la modificació, la transferència i altres accions sobre dades de caràcter personal, tenen la consideració de tractament de dades personals.

Totes les dades personals, que siguin recollits a través del lloc web del RESPONSABLE i, per tant, tingui la consideració de tractament de dades de caràcter personal, seran incorporats al Registre de Tractaments titularitat del RESPONSABLE.

LEGITIMACIÓ Se sol·licita el consentiment de l’interessat per al tractament de les seves dades i l’oferta prospectiva de productes i serveis.
DESTINATARIS Les dades personals no se cediran a tercers sense el consentiment de l’interessat excepte obligació legal.
DRETS

Conforme al RGPD UE 2016/679 i LOPD GDD 3/2018

Les persones interessades poden exercir davant el RESPONSABLE els següents drets:

Dret d’Accés: permet a l’interessat conèixer i obtenir informació sobre les seves dades de caràcter personal sotmès a tractament

Dret de Rectificació: permet corregir errors, modificar les dades que resultin ser inexactes o incomplets i garantir la certesa de la informació objecte del tractament

Dret de Supressió: permet sol·licitar l’eliminació de les dades objecte de tractament quan ja no siguin necessaris.

Dret d’Oposició: dret de l’interessat al fet que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se cessi en aquest, excepte motius legítims o per a l’exercici o defensa de possibles reclamacions, i en aquest cas els mantindrem bloquejats durant el termini corresponent mentre persisteixin les obligacions legals.

Dret de Limitació: en determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament es conservaran per a l’exercici i defensa de reclamacions.

Dret de Portabilitat de les dades: les persones interessades poden sol·licitar rebre les dades que li incumbeixin i que hagi facilitat al Responsable o que , sempre que tècnicament sigui possible, els hi enviem a un altre Responsable de tractament de la seva elecció en un format estructurat d’ús comú i lectura mecànica.

Dret a Revocar el consentiment prestat inicialment i a Reclamar davant l’Autoritat de Control. www.aepd.es

Per a exercir els seus drets haurà de posar-se en contacte amb el Responsable en l’adreça que apareix en el primer requadre, acompanyat de còpia document d’identitat de l’interessat.

Mail: info@la-alcoba.com